Maysam Saidi | Serengeti Safari Park, Hodenhagen, Germany