<< Back to Home          In the Name of God Razi University
Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years.
-Bill Gates
Advanced Numerical Analysis
محاسبات عددی پیشرفته
Course webpage: http://msaidi.ir/numeric-adv.html

Course Email: mechanical.saidi@gmail.com

  مدرس: میثم سعیدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه

  یکشنبه ساعت 8-10، دوشنبه (زوج) ساعت 8-10

 

 2 بهمن 98:  نمرات نهایی درس محاسبات عددی پیشرفته

# نام دانشجو نهایی
(20)
1 جعفري فهيمه 20
2 رستمي پرنيا 19.5
3 امامي منش هانيه 19
4 زارعي بنفشه 17.5
5 ويسي پيام 15
6 بيات ولي 14.5
7 محمد حمید محمد 14.5
8 كمانكش اسماعيل 14
9 كومه افشين 14
10 پيرو مصباح 13.5
11 محمدي حسين 13
12 صابري زارع محمدرضا 12
13 شهام ايدين 9
14 مرزباني آرش 8
15 نيري ولي ابادي حميدرضا 4
16 پورگلشاد سعيد 0
17 توكلي سيدحسين 0
18 جلیلیان سهیل 0
19 خزلي علي 0
20 قاسمي اميد 0
21 موسوي سيدمحسن 0

نمرات نهایی است و نهایت ارفاق انجام شده است.

  29 دی 98: نمرات فعالیت طول ترم از 8

# نام دانشجو پروژه 1
(0.6)
پروژه 2
(1.2)
پروژه 3
(1.2)
پروژه 4
(0.4)
پروژه 5
(0.8)
کوییز 1
(0.5)
کوییز 2
(0.5)
کوییز 3
(0.5)
کوییز 4
(0.5)
تمرین 1
(0.6)
تمرین 2
(0.6)
تمرین 3
(0.6)
جمع
(8)
1 جعفري فهيمه 0.56 1.08 1.20 0.40 0.80 0.40 0.45 0.30 0.46 0.60 0.60 0.60 7.45
2 امامي منش هانيه 0.54 1.14 1.20 0.20 0.48 0.38 0.45 0.10 0.10 0.60 0.60 0.60 6.39
3 رستمي پرنيا 0.51 0.78 1.20 0.32 0.80 0.13 0.45 0.20 0.10 0.60 0.60 0.60 6.29
4 بيات ولي 0.46 0.96 1.20 0.32 0.40 0.20 0.42 0.36 0.10 0.60 0.60 0.60 6.22
5 صابري زارع محمدرضا 0.51 0.72 1.08 0.32 0.64 0.13 0.25 0.30 0.10 0.60 0.60 0.60 5.85
6 زارعي بنفشه 0.39 0.66 1.20 0.20 0.48 0.13 0.50 0.10 0.30 0.60 0.60 0.60 5.76
7 كومه افشين 0.36 0.60 1.20 0.08 0.48 0.50 0.17 0.10 0.40 0.60 0.60 0.60 5.69
8 ويسي پيام 0.39 0.36 0.96 0.28 0.48 0.25 0.50 0.00 0.40 0.60 0.60 0.60 5.42
9 محمدي حسين 0.29 1.02 1.20 0.08 0.00 0.38 0.45 0.00 0.30 0.60 0.00 0.60 4.92
10 كمانكش اسماعيل 0.45 0.60 0.72 0.20 0.80 0.20 0.45 0.10 0.10 0.00 0.60 0.60 4.82
11 شهام ايدين 0.35 0.60 1.20 0.16 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 4.45
12 محمد حمید محمد 0.36 0.84 0.84 0.00 0.00 0.25 0.17 0.00 0.10 0.60 0.60 0.60 4.36
13 نيري ولي ابادي حميدرضا 0.00 0.00 0.84 0.16 0.00 0.13 0.08 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 3.01
14 مرزباني آرش 0.09 0.00 0.60 0.00 0.00 0.13 0.17 0.00 0.10 0.60 0.60 0.60 2.88
15 پيرو مصباح 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.25 0.33 0.10 0.30 0.00 0.00 0.60 2.78
16 پورگلشاد سعيد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 توكلي سيدحسين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 جلیلیان سهیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 خزلي علي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 قاسمي اميد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 موسوي سيدمحسن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

  5 دی 98:  نمره پروژه 3

نام دانشجو P3
امامي منش هانيه 100
جعفري فهيمه 100
محمدي حسين 100
بيات ولي 100
رستمي پرنيا 100
زارعي بنفشه 100
شهام ايدين 100
كومه افشين 100
پيرو مصباح 100
صابري زارع محمدرضا 90
ويسي پيام 80
محمد حمید محمد 70
نيري ولي ابادي حميدرضا 70
كمانكش اسماعيل 60
مرزباني آرش 50

 

  2 دی 98:  فایل پروژه 3

فایل پروژه 3 تا پایان روز 3 دی ایمیل شود.

 

  28 آذر 98: نمره امتحانی 3 آذر

 

# نام دانشجو س1-امتحان میانی (20) س2-امتحان میانی (30) س3-امتحان میانی (25) س4-امتحان میانی (25) جمع امتحان میانی (100)
۱ جعفري فهيمه 16 27 15 23 81
۲ ويسي پيام 10 30 0 20 60
۳ محمدي حسين 15 27 0 15 57
۴ بيات ولي 8 25 18 5 56
۵ زارعي بنفشه 5 30 5 15 55
۶ كومه افشين 20 10 5 20 55
۷ امامي منش هانيه 15 27 5 5 52
۸ پيرو مصباح 10 20 5 15 50
۹ رستمي پرنيا 5 27 10 5 47
۱۰ كمانكش اسماعيل 8 27 5 5 45
۱۱ صابري زارع محمدرضا 5 15 15 5 40
۱۲ محمد حمید محمد 10 10 0 5 25
۱۳ شهام ايدين 0 20 0 0 20
۱۴ مرزباني آرش 5 10 0 5 20
۱۵ نيري ولي ابادي حميدرضا 5 5 0 0 10
۱۶ پورگلشاد سعيد         0
۱۷ توكلي سيدحسين         0
۱۸ خزلي علي         0
۱۹ قاسمي اميد         0
۲۰ موسوي سيدمحسن         0

 

 27 آذر 98: نمره پروژه 4

# نام دانشجو P4
۱ جعفري فهيمه 100
۲ بيات ولي 80
۳ رستمي پرنيا 80
۴ صابري زارع محمدرضا 80
۵ ويسي پيام 70
۶ زارعي بنفشه 50
۷ امامي منش هانيه 50
۸ كمانكش اسماعيل 50
۹ شهام ايدين 40
۱۰ نيري ولي ابادي حميدرضا 40
۱۱ محمدي حسين 20
۱۲ كومه افشين 20
۱۳ پيرو مصباح 0
۱۴ محمد حمید محمد 0
۱۵ مرزباني آرش 0
۱۶ پورگلشاد سعيد 0
۱۷ توكلي سيدحسين 0
۱۸ خزلي علي 0
۱۹ قاسمي اميد 0
۲۰ موسوي سيدمحسن 0

 

 18 آذر 98: تمرین 3

موعد تحویل: 1 دی

Ex3

  4 آذر 98: تاریخ ارائه پروژه 3

مدت ارائه 20 دقیقه می باشد و در چهار روز زیر انجام می شود. در سه روز اول در یک سوم انتهایی کلاس و در روز چهارم از ساعت 8 تا 12 صبح بصورت فوق العاده می باشد.

شرکت در جلسات ارائه الزامی بوده و احتمالا بخشی از نمره امتحان نهایی براساس سوالاتی از ارائه ها خواهد بود.

روز اول: دوشنبه 18 آذر

امامی منش (Tecplot) - جعفری (++C)

روز دوم: یکشنبه 24 آذر

محمدی (Abaqus) - محمد حمید محمد (Arduino)

روز سوم: یکشنبه 1 دی

بیات (Abaqus) - رستمی (Java)

روز چهارم:  دوشنبه 2 دی

صابری (Linux) - زارعی (Maple) - شهام (Mathematica) - کمانکش (Fluent)

کومه (Solidworks) - ویسی (Latex) - پیرو (++C/C) -  نیری (Matlab)

مرزبانی (Career) - جلیلیان (Catia) - موسوی (Powermil) - پورگلشاد (Ansys)

 

  4 آذر 98: نمره پروژه 2

 

نام دانشجو P2
امامي منش هانيه 95
جعفري فهيمه 90
محمدي حسين 85
بيات ولي 80
محمد حمید محمد 70
رستمي پرنيا 65
صابري زارع محمدرضا 60
زارعي بنفشه 55
شهام ايدين 50
كمانكش اسماعيل 50
كومه افشين 50
ويسي پيام 30

 

 2 آذر 98

ترتیب ارائه 7 دقیقه ای مورخ 4 آذر:

امامی منش-رستمی-کمانکش-ویسی

زارعی-شهام-صابری-محمدی

بیات-جعفری-کومه-محمد

 

25 آبان 98: تعویق امتحان

امتحان مورخ 3 اذر برگزار می گردد.

 

20 آبان 98: ارائه پروژه 2

در جلسه دوشنبه مورخ 4 آذر ارائه پروژه 2 به ازای هر دانشجو 7 دقیقه انجام می پذیرد.

 

 18 آبان 98: پروژه 5

موعد ارسال: 30 آبان

با استفاده از الگوریتمهای بیان شده، برای چهار روش تعیین ریشه دوبخشی، نیوتن، وتری و خط قاطع کد فورترن نوشته و با سوال 4 تمرین 2 صحت عملکرد آن را نشان دهید.

از صفحه نمایش حاوی کد و خروجی آن اسکرین شات گرفته و  فایل عکس آن را در ایمیلی که متن آن کد نوشته شده و موضوع آن عنوان کلاس باشد ارسال نمایید.

 

 12 آبان 98: کوییز 1

در جلسه یکشنبه مورخ 26 آبان امتحان تا آخر روش لاگرانژ برگزار می شود. به همراه داشتن ماشین حساب و عدم استفاده از تلفن همراه توجه شود.

 

  6 آبان 98: نمره گزارش پروژه 1

# نام دانشجو جمع
(100)
۱ جعفري فهيمه 94
۲ امامي منش هانيه 90
۳ رستمي پرنيا 85
۴ صابري زارع محمدرضا 85
۵ بيات ولي 77
۶ كمانكش اسماعيل 75
۷ زارعي بنفشه 65
۸ ويسي پيام 65
۹ كومه افشين 60
۱۰ شهام ايدين 59
۱۱ محمدي حسين 49
۱۲ مرزباني آرش 15

توضیح بارم بندی نظم در ارسال: عدم نام گذاری مناسب نام فایل کسر پنج نمره

تاخیر در ارسال روز اول کسر یک نمره روز های بعد هر روز یک نمره بیشتر بصورت تجمعی

  29 مهر 98: تمرین 2

موعد تحویل: 19 آبان ساعت 8

HW2

* سوال 4 را حداقل برای چند تکرار اول تا یک دقت مشخص کمتر از دقت خواسته شده بصورت دستی انجام دهید.

 

 29 مهر 98: تمرین 1

موعد تحویل: 12 آبان ساعت 8

HW1

 

 25 مهر 98: عناوین انتخابی پروژه 2

# نام دانشجو تاریخ تعیین موضوع موضوع پروژه 2
۱۱ صابري زارع محمدرضا 19مهر Experimental and numerical study of the natural convection from a heated horizontal cylinder wrapped with a layer of textile material, 2010
۱ امامي منش هانيه 21مهر Failure prediction of composite sandwich L-joint under bending, 2018
۹ زارعي بنفشه 21مهر On Bending Response of Doubly Curved Laminated Composite Shells Using Hybrid Refined Models, 2019
۱۴ كومه افشين 21مهر A multiscale damage analysis of periodic composites using a couple-stress / Cauchy multidomain model: Application to masonry structures, 2018
۱۸ نيري ولي ابادي حميدرضا 21مهر Heat transfer in a small diameter tube at high Reynolds numbers, 2017
۶ جعفري فهيمه 22مهر Simulation of semiconductor devices with a local numerical approach, 2015
۸ رستمي پرنيا 22مهر Small scale solar tower coupled with micro gas turbine, 2020
۱۰ شهام ايدين 22مهر Wavy channels triple-tube LHS unit with sinusoidal variable wavelength in
charging/discharging mechanis, 2019
۱۳ كمانكش اسماعيل 22مهر Numerical Solution of the Euler Equations by Finite Volume Methods Using Runge-Kutta Time-Stepping Schemes, ?
۱۹ ويسي پيام 22مهر Elevator simulator design and estimating energy consumption of an
elevator system, 2015
۲ بيات ولي 26مهر CFD based evaluation of heat transfer coefficient from cylindrical particles, 2008
۱۵ محمدي حسين 28مهر External spur gear root bending stress: A comparison of ISO 6336:2006, AGMA 2101-D04, ANSYS finite element analysis and strain gauge techniques, 2017
۴ پيرو مصباح 29مهر Numerical analysis on enhanced performance of new coaxial cross twisted tapes for laminar convective heat transfer, 2018
۱۶ مرزباني آرش 30مهر CFD based evaluation of heat transfer coefficient from cylindrical particles, 2008
۳ پورگلشاد سعيد 0
۵ توكلي سيدحسين 0
۷ خزلي علي 0
۱۲ قاسمي اميد 0
۱۷ موسوي سيدمحسن 0

 

 22 مهر 98: پروژه 4

موعد ارسال: 30 مهر

کدنویسی فورترن: سینوس یک زاویه ورودی برحسب درجه را بصورت دقیق و همچنین مقدار تقریبی آن از n جمله اول بسط تیلور (که n هم از ورودی با پیام مناسب بخواند) محاسبه نماید و در خروجی دو مقدار محاسبه شده را همراه خطای مطلق و نسبی برای حداقل سه داده نمونه چاپ کند. با کامنت نویسی در کد هر بخش توضیح داده شود. ایمیل ارسالی دارای عنوان مناسب، متن حاوی کد و پیوست اسکرین شات از صفحه نمایش شامل کد و خروجی باشد.

 

 14 مهر 98 

در جلسه مورخ 21 مهر آموزش کدنویسی با زبان فورترن انجام می گیرد و همراه داشتن لپ تاپ توصیه می شود.

 10 مهر 98 

پروژه 3: یادگیری، آموزش و حل یک مثال با کمک نرم افزارهای تعیین شده

موعد آماده سازی: اول آذر

 

پروژه 2: خلاصه حدودا 5 صفحه متن و 15 صفحه اسلاید از یک مقاله مرتبط

موعد ارسال موضوع: 22 مهر

موعد ارسال گزارش: 17 آبان

 

پروژه 1: خلاصه از یکی از فصل های مشخص شده گزارش علوم و مهندسی برپایه شبیه سازی

موعد ارسال گزارش علمی: 26 مهر

 

اسم فایل و عنوان ایمیل های ارسالی بصورت زیر باشد:

NameFamily-AdvNumeric-P1

 

 7 مهر 98 

فایل: علوم و مهندسی بر پایه شبیه سازی

  روش استفاده از Fortran

ویرایشگر کد | Notepad++v7.3.2 | 2.7 MB

کامپایلر کد فورترن | G95-Mingw | 5.2 MB

نحوه نصب و تست کامپایلر فورترن در ویندوز:

1- کامپایلر را در پوشه c:\g95 نصب نمایید.

2- درون این پوشه یک پوشه به نام sample بسازید.

3- به پوشه sample بروید. کلید ویندوز و R را بزنید. در پنجره بازشده بنویسید cmd و OK را بزنید.

4-  در پنجره کنسول بازشده دستورات زیر را بنویسید و اجرا کنید (کلید Enter را بزنید):

 cd c:\g95\sample

5- اکنون کامپایلر آماده استفاده است. برای ارزیابی کامپایلر در پوشه sample یک فایل به نام test.f90 ایجاد کنید و در آن به کمک یک ویرایشگر متن دلخواه برنامه زیر را بنویسید.

 Program Test

  Print*, 'Happy New Year! This is a test!'

 End Program Test

6- در پنجره کنسول دستور زیر را بنویسید تا فایل کامپایل شده و فایل اجرایی با همان نام ایجاد گردد:

 g95 test.f90

7- اگر کامپایلر خطایی را نشان نداد و در پوشه sample فایل a.exe ایجاد گردید نصب صحیح انجام شده است.

8- فایل اجرایی تولید شده را با اجرای دستور زیر در پنجره کنسول اجرا نمایید و خروجی را مشاهده نمایید.

 a.exe

Fortran

 

آموزش برنامه نویسی به کمک فورترن: (لینک)

 

  توضیحات

1- در عنوان ایمیل های ارسالی علاوه بر موضوع مربوطه به عبارت AdvNumeric هم اشاره گردد.

2- حضور منظم در کلاس، نوشتن جزوه در طول ترم و پاسخگویی به سوالات کلاسی در نمره نهایی موثر است.

3- اطلاع‌رسانی و ارزیابی مستمر در طول دوره از طریق صفحه اینترنتی درس اعلام می‌گردد.

  سرفصل مطالب

1- مقدمه‌ای بر سری تیلور و اختلاف محدود: سری تیلور، اختلاف محدود پیشرو و پسرو، اختلاف های پیشرو و پسرو با دقت‌های مرتبه بالا، اختلاف‌های مرکزی، روش‌های مختلف گسسته‌سازی مشتقات

2- میانیابی و برونیابی: مقدمه، میانیابی با روش نیوتن-گریگوری، میانیابی با روش اختلاف مرکزی، میانیابی با فواصل غیر مساوی، چند جمله‌های لاگرانژ، میانیابی چبیچف، چند جمله‌ای های چبیچف، میانیابی با توابع مرتبه سه، برونیابی

3- ریشه معادلات: ریشه معادلات با روش تقسیم فاصله، ریشه معادلات با روش نیوتن- رافسون، بهبود روش نیوتن-رافسون، تعیین ریشه‌ها با میانیابی معکوس، روش‌های خاص برای تعیین ریشه‌های چند جمله‌ای

4- حل همزمان معادلات جبری خطی و ماتریس معکوس: عملیات مربوط به ماتریس‌ها، حذف گوسی، حذف گوس-جردن، ماتریس‌ها تحت شرایط نادرست و مجموعه معادلات، روش تکراری گوس-سیدل و مفهوم ریلکسیشن

5- انطباق منحنی بر نقاط و توابع تقریبی: مقدمه، انطباق منحنی بر نقاط مجزا با روش حداقل مربعات، تقریب توابع پیوسته با روش چبیچف

6- انتگرال عددی: مقدمه، انتگرال توابع با روش ذوزنقه، روش سیمسون، روش گوس، انتگرال چندگانه، انتگرال توابع با حدود نامعین

7- حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی: مقدمه، مسائل با مقادیر اولیه، روش اویلر، خطای قطع، همگرایی و پایداری، روش رانج-کوتا، روش‌های پیشگوی-تصحیح، حل همزمان دسته معادلات دیفرانسیل معمولی، مسائل با مقادیر مرزی

  منابع جهت مطالعه اضافه بر جزوه

1. Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden, Numerical Analysis, Cengage learning, 10th Edition, Boston, 2016.

2. محاسبات عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی، اصغر کرایه چیان (فردوسی مشهد)، انتشارات رواق مهر، 1394

3. محاسبات عددی برای علوم و مهندسی، عبدالساده نیسی و علی ذاکری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

4. روشهای محاسبات عددی، بهروز قلی زاده، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1387

 

  ارزیابی

60%: امتحان پایانی

40%: فعالیت طول ترم (تمرین، کوییز، پروژه، ارائه، ...)

©Maysam.Saidi